UZDEVUMI

RSAC "MEŽCIEMS" UZDEVUMI

Lai nodrošinātu RSAC "Mežciems" (turpmāk - Centrs) funkciju izpildi, Centrs, atbilstoši savam nolikumamveic šādus uzdevumus:

 • Ja nepieciešams, nodrošina Centra klientiem veselības aprūpi un vajadzīgos medikamentus;
 • Ja nepieciešams, apgādā Centra klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • Organizē Centra klientiem iespēju apmeklēt kultūras pasākumus;
 • Pēc Klienta vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • Ja nepieciešams, organizē palīdzību Centra klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 • Izstrādā un īsteno Klientu individuālos sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plānus;
 • Sniedzot sociālos pakalpojumus, nodrošina dažādu profesionālu komandas darbu, ka arī starpinstitucionālu sadarbību, kad tas ir nepieciešams;
 • Nodrošina Centra klientiem pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas izmaksu likumā noteiktajā kartībā;
 • Pēc Centra klientu rakstiska lūguma organizē viņu vērtslietu un vērtspapīru uzglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
 • Iesniedz Departamentā citu institūciju veikto pārbaužu aktu kopijas 10 dienu laikā pēc to saņemšanas, ja Centra darbībā ir konstatēti būtiski pārkāpumi (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.11.2013. Nr.36 (prot. Nr.11, 18.§));
 • Iepazīstina Klientus ar ugunsdrošības un iekšējās kartības noteikumiem Centrā;
 • Nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.