PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Lai saņemtu ilgstoša sociālās aprūpes centra pakalpojumu, personai vai tās likumiskajam pārstāvis jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumos Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr. 3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.

Tātad, lai saņemtu pakalpojumu Jums:

1. Jums jābūt pensijas vecuma personai vai personai ar I un II grupas invaliditāti, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.;
2. Jums jābūt deklarētam Rīgas pašvaldībā;
3. Jums jādodas uz sava rajona, kur Jūs dzīvojat, Sociālā dienesta teritoriālo centru;
4. Sociālajā dienestā izvērtēs Jūsu atbilstību pakalpojumam, kā arī jums būs jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • personas iesniegums,
  • personām ar invaliditāti - invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija,- personas ienākumus   apliecinoši dokumenti, piemēram, par citas valsts pensijas saņemšanu, par ienākumiem no īpašuma izīrēšanas, uzturlīguma kopija, ja tāda ir noslēgta ar trešo personu u.c.,
  • ģimenes ārsta izsniegtā izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u),
  • psihiatra atzinums, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.
5. Pēc visu dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas, ja Jums tiks noteikts, ka šāds pakalpojums ir nepieciešams, Jūs tiksiet uzņemts rindā;
6. Kad pienāks Jūsu rinda, sociālais dienests Jums izsūtīs nosūtījumu, kurā būs norādīts periods, kad Jums jāiestājas sociālās aprūpes centrā;
7. Pirms iestāšanās ir vēlams sazināties ar sociālās aprūpes centru, lai vienotos par iestāšanās dienu, laiku u.c. jautājumiem, kas Jums var būt svarīgi (kontakttālrunis būs norādīts uz nosūtījuma):
8. Iestājoties sociālā aprūpes centrā Jums būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.