PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJI

Rīgas pašvaldībā dzīvojošas personas:

  • Pensijas vecuma personas;
  • Personas ar I un II grupas invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem).

Tiesības saņemt pilgadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu ir iepriekš minētājām personām, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un tas pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto  aprūpei dzīvesvietā apjomu (Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 44. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 24. punktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)).