PAKALPOJUMA IZMAKSAS

Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes centra pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālās aprūpes centra pakalpojuma sniedzēja institūcijā, par pakalpojumu jāmaksā 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz pilnai cenai samaksā pašvaldība.

Sociālās aprūpes centru pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr. 184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība". 

Pakalpojuma cena vienai personai dienā - 18.46 EUR


 .