DATU AIZSARDZĪBA

Informācijas par personas datu apstrādi Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" ŠEIT

Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika ŠEIT
Rīgas sociālās aprūpes centram "Mežciems" (turpmāk tekstā - Centrs), lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām. 
Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē. 
Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Centra pakalpojumu izmantotājiem - klientiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Centra darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Centru. 
Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Rīgas domes saistošie noteikumi), Centram ir nepieciešamība ik pa laikam vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai Centrs izpildītu savas funkcijas un  pienākumus.
Centrs ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt Centra stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Centru, tas centīsies nodrošināt personas datu, kuri tiek apstrādāti, drošību.
Centrs ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, no citām iestādēm, institūcijām un personām, iesniedzot dažāda tipa dokumentus,  lai saņemtu  pakalpojumu, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Centram ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas un uzdevumus. Datu aprite var veidoties arī, ja Jūs izmantojat Centra mājaslapas www.mezciems.lv saziņas vietni un sociālo kontu saziņas iespājas ar Centru.
Pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk - SAC), adrese: Malienas iela 3a, Rīga, LV-1079, elektroniskā pasta adrese: [email protected]
Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, tālrunis 67012051, e‑pasts: [email protected]  
Personas datu apstrādes virsmērķis ir ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma īstenošana, pensijas vecuma un pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu, ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu.